Povestea lui Davitean, cumnatul Killerului Proca

646x404(13)

Davi­tean David, cetă­ţean al Arme­ni­ei şi al R. Mol­do­va, este fecio­rul Vene­rei Gas­pa­rean, preşe­din­ta Dias­po­rei Arme­ne din R. Mol­do­va. Încă în 2004, Davi­tean a fost învi­nu­it de pro­cu­ro­ri de ten­ta­ti­vă de omor. Mai exact, aces­ta se afla în loca­lul “Nos­tal­gie” din Chi­şi­nău şi, fiind în sta­re de ebri­e­ta­te, l-a împu­ş­cat în picior pe un băr­bat care se afla în ace­la­şi local, fugind de la locul infra­cţiu­nii. Dosa­rul a fost sus­pen­dat tem­po­rar pe motiv că nu se cunoş­tea unde s-ar afla Davi­tean. În sep­tem­brie 2011, pro­cu­ro­rii au emis o ordo­nanţă pri­vind reţi­ne­rea lui Davi­tean, pen­tru a fi pus sub învi­nu­i­re. Tot atun­ci l-au dat în cău­ta­re inter­na­ţio­na­lă, scria, în 2013, Ziarul de Gardă.

În timp ce poli­ţia şi pro­cu­ro­rii nu cunoş­teau unde se afla Davi­tean, nume­le său figu­ra într-un alt dosar penal, des­chis în 2010. Pe 10 mar­tie 2010, Davi­tean David, aflându-se în res­ta­u­ran­tul “Vel­gar” din Chi­şi­nău, fiind în sta­re de ebri­e­ta­te, l-a lovit cu pum­nii şi picioa­re­le pe Andrei Timo­tin, care ar fi patro­nul res­ta­u­ran­tu­lui, potri­vit unor sur­se. Într-o deci­zie a Curţii Supre de Jus­ti­ţie (CSJ) se ara­tă că pro­ce­sul penal de învi­nu­i­re a lui Davi­tean David Kar­len, în baza art. 287 alin.(1) Cod penal, înce­tea­ză, cu eli­be­ra­rea sa de răs­pun­de­re pena­lă. Ast­fel, aces­ta s-a ales doar cu o amen­dă, deo­a­re­ce jude­că­to­rii de la CSJ con­sta­ta­se­ră că “incul­pa­tul a săvârşit pen­tru pri­ma dată o infra­cţiu­ne mai puţin gra­vă, a achi­tat pre­ju­di­ci­ul mate­ri­al, s-a căit de cele comi­se şi a rugat să nu fie pedep­sit aspru”, se ara­tă în deci­zia Cole­gi­u­lui penal al CSJ din 29 mar­tie 2011.

La sfârşit de iulie 2012, nume­le şi foto­gra­fia lui Davi­tean au apă­rut şi pe site-ul Minis­te­ru­lui de Inter­ne, la rubri­ca per­soa­ne­lor date în cău­ta­re, în dosa­rul des­chis în 2004, pen­tru ten­ta­ti­vă de omor. Potri­vit pagi­nii elec­tro­ni­ce www.manta.com, care conţi­ne o bază de date cu diver­se com­pa­nii, David Davi­tean deţi­ne com­pa­nia DAVITEAN L.L.C., cu sedi­ul în Mia­mi. Ast­fel, pe 18 sep­tem­brie 2011, Depar­ta­men­tul de Poli­ţie din Flo­ri­da, SUA, l-a dat în cău­ta­re pe Davi­tean David, pen­tru că aces­ta, con­du­când un auto­mo­bil în ora­şul Mia­mi, fiind în sta­re de ebri­e­ta­te, ar fi agre­sat un agent de poli­ţie. Ulte­ri­or, pe 23 august 2012, Depar­ta­men­tul de Poli­ţie din Flo­ri­da a emis un man­dat de ares­ta­re pe nume­le lui Davi­tean şi ofe­ră recom­pen­să per­soa­ne­lor care ofe­ră infor­ma­ţii refe­ri­toa­re la locul află­rii lui Davi­tean.

În noap­tea de 21 noiem­brie 2012, în jurul orei 02.30, trei indi­vi­zi, prin­tre care şi Davi­tean David Kar­len, dat în cău­ta­re inter­na­ţio­na­lă, au pătruns cu un pis­tol de model CZ într-un apartaent de pe str. Doku­cea­ev, 2/4. Aceş­tia l-au lovit pe unul din cei prezenți în apartament cu patul pis­to­lu­lui în regiu­nea capu­lui. De pe masa din hol au sus­tras două tele­foa­ne mobi­le – unul de model “Bla­ck Ber­ry”, la preţ de 10 mii de lei, şi altul, de model “Ver­tu”, la preţ de 200 de mii de lei, fugind de la locul fap­tei.

Despre Davitean scria în 2013 și prestigioasa organizație Organized Crime and Corruption Reportig Project într-o investigație despre Proca și legăturile acestuia. Davitean este cumnatul lui Proca și l-a însoțit în deplasările sale criminale, iar potrivit unor date, cei doi foloseau deseori documente false.

Potrivit ziarului românesc Adevărul, David Davitean este suspectat de complicitate la tentativa de asasinat din 26 noiembrie 2012, atunci când Vitalie Proca a tras mai multe focuri de armă asupra lui Răzvan Isăilă, un bucureştean care a fost confundat cu Puiu Mironescu. Davitean are dublă cetăţenie, armeană şi moldoveană, şi sunt indicii că ar fi fost la volanul maşinii din care cumnatul său, Vitalie Proca, şi-a descărcat mitraliera în bărbatul care a avut ghinionul să fie confundat cu interlopul nemţean.

sursa: Politics.MD

You may also like

Comments are closed.

By