Cinci MORȚI au semnat pentru Maia Sandu

maia sandu

Lidera PAS, Maia Sandu, a fost înre­gis­trată de către Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC) în cali­tate de can­di­dat la func­ția de șef al sta­tu­lui. Deci­zia a fost luată în urma mai mul­tor dis­cu­ții și pole­mici între mem­brii Comi­siei, după ce s-a sta­bi­lit că gru­pul de ini­ția­tivă ar fi admis o încăl­care de ordin finan­ciar, prin efec­tu­a­rea plă­ți­lor cu două zile peste ter­me­nul sta­bi­lit de lege.

Din cele 918 liste de sub­scrip­ție cu 24 938 de sem­nă­turi, colec­tate din 23 de uni­tăți administrativ-teritoriale de nive­lul doi, pre­zen­tate la CEC, 22 181 de sem­nă­turi au fost decla­rate vala­bile. În pro­ce­sul veri­fi­că­rii s-a sta­bi­lit că 2 989 de sem­nă­turi sunt nule și nea­ve­nite. Potri­vit rapor­to­ru­lui, în liste au fost iden­ti­fi­cate cinci sem­nă­turi ale per­soa­ne­lor dece­date. La acest subiect, mem­brul CEC, Maxim Lebe­din­schi, a decla­rat că în toate lis­tele pre­zen­tate până acum de can­di­dați au fost găsite sem­nă­turi ale per­soa­ne­lor dece­date.

Maxim Lebe­din­schi a men­țio­nat că a pri­mit date pre­cum că gru­pul de ini­ția­tivă, care și-a înche­iat actvi­ta­tea la 22 sep­tem­brie, odată cu depu­nerea lis­te­lor de sub­scrp­ție la CEC, a efec­tuat viraje în con­tul ban­car des­ti­nat finan­ță­rii gru­pu­lui până la 24 sep­tem­brie, adică cu două zile după ter­me­nul pre­vă­zut de regu­la­ment.

Igor Grosu, con­du­că­to­rul gru­pu­lui de ini­ția­tivă a argu­men­tat acest aspect prin fap­tul că agen­ții eco­no­mici le-au pres­tat ser­vi­cii în avans, dar nu le-au pre­zen­tat la timp con­tu­rile de plată.

Subiec­tul a gene­rat pole­mici și dis­cu­ții pri­vind înre­gis­tra­rea can­di­da­tei în cursa elec­to­rală. Maxim Lebe­din­schi a pro­pus să fie sesi­zată Pro­cu­ra­tura Gene­rală pen­tru a elu­cida încăl­că­rile admise, pe când Vasile Gafton a pro­pus să se cla­ri­fice pe inte­rior dacă este vorba de o sim­plă eroare sau o acțiune inten­țio­nată, iar numai după aceasta să decidă dacă mate­ri­a­lul se va remite la orga­nu­lui de urmă­rire penală, notează timpul.md.

Amintim că, în cadrul ședinței de joi a Comisiei Electorale Centrale, Maia Sandu, alături de Dumitru Ciubașenco, desemnat de către „Partidul Nostru” și Igor Dodon, candidatul PSRM au fost înregistrați în cursa electorală.

You may also like

Comments are closed.

By