Bursierul PLDM, Sandu Grecu îi întoarce favorurile financiare lui Filat? A adunat o mână de artiști să-l apere pe ex-premier de pedeapsa pentru furtul de la BEM

Filat sputnik.md

Astăzi s-au activizat la comanda dirijorului de PR al lui Vlad Filat și artiștii. Mai bine zis o mână de artiști adunați de Sandu Grecu – cunoscut bursier al PLDM-ului. Astfel, aceștia au emis un apel către toate organele, organismele și mai marii statului în care cer ca beneficiarul celei mai mari părți din jaful BEM să fie plasat în arest la domiciuliu. Solicitarea pare cu atât mai stranie cu cât chiar soția lui Vlad Filat a recunoscut astăzi că ex-prim-ministrul a luat mită și este nimic mai mult decât un corupt.

Iată știrea colegilor de la ZDG:

Mai mulți actori și inter­preți din R. Mol­dova s-au ară­tat îngri­jo­rați de abu­zu­rile comise în sis­te­mul judi­ciar, în spe­cial, lipsa trans­pa­ren­ței și impli­ca­rea poli­ti­cu­lui în actul de jus­ti­ție. „Ne refe­rim la pro­ce­sul de jude­cată al lui Vlad Filat, care decurge într-un mod netrans­pa­rent, pe furiș, și cu leza­rea drep­tu­ri­lor învi­nu­i­tu­lui.

Con­si­de­răm că acest caz tre­buie exa­mi­nat în pre­zența pre­sei, pro­ce­sul judi­ciar pre­zen­tând un inte­res deo­se­bit pen­tru întreaga soci­e­tate. Ple­dăm pen­tru un pro­ces liber, pen­tru ca incul­pa­tul să fie jude­cat în liber­tate sau, să fie pla­sat în arest la domi­ci­liu, așa cum tre­buie să se pro­ce­deze într-o țară cu ade­vă­rat demo­cra­tică”, sus­țin sem­na­ta­rii ape­lu­lui, care a fost tri­mis Pre­șe­din­te­lui țării Nico­lae Timoft, lui Edu­ard Haru­nje – pro­cu­ror gene­ral inte­ri­mar, pre­cum și lui Vla­di­mir Cebo­tari – minis­trul Jus­ti­ției.

Prin­tre sem­na­ta­rii aces­tei cereri se numără: Arca­die Suce­veanu, Sandu Grecu, Ion Rață, Andrei Strâm­beanu, Vasile și Nata­lia Barbu, Ion Paladi, Andrei Burac, Ser­giu Pân­zaru, etc.

You may also like

Comments are closed.

By