LISTA priorităților pentru viitoarea guvernare, propusă de PD

pdm

Partidul Democrat din Moldova a propus, în cadrul discuțiilor pentru formarea unei noi majorități pro-europene, un set de măsuri și priorități pe baza cărora ar trebui elaborat noul program de guvernare.

În document sunt cuprinse reformele necesare implementarii în ritm accelerat a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și măsurile ce se impun pentru creșterea nivelului de trai al cetățenilor și asigurarea independenței instituțiilor.

Printre propunerile PDM se numără măsuri privind asigurarea unei guvernări transparente, cu oameni profesioniști și integri, precum și crearea unui Minister al Integrării Europene. Totodată, PDM consideră prioritare continuarea reformelor din Justiție și identificarea responsabililor pentru fraudele din sistemul bancar.

În lista priorităților pentru viitoarea guvernare sunt incluse măsuri cu privire la îmbunătățirea relației dintre stat și agenții economici din Republica Moldova, precum și adoptarea unor decizii care să ducă la relansarea economică a țării.

O prioritate aparte a măsurilor propuse de PDM o constituie asigurarea unei protecții sociale reale, inclusiv în ce privește sistemul de pensii și accesul populației la serviciile medicale de calitate.

Totodată, democrații insistă ca viitoarea guvernare să asigure securitatea energetică a țării, stimularea producătorilor agricoli, respectiv crearea unui mediu de afaceri care să genereze noi locuri de muncă.

Lista priorităților de guvernare propuse de PDM:

1. Formarea Guvernului:

1.1. Formarea unui guvern din care vor face parte persoane profesioniste în domeniile respective și fără probleme de integritate.

1.2. Fiecare ministru va da publicității informațiile cu privire la averea sa, sursele de venit, și eventualele conflicte de interese.

2. Accelerarea implementării Acordului de Asociere și de Liber Schimb (AA/DCFTA) cu UE

2.1. Înființarea, în cadrul Guvernului, a unui Minister al Integrării Europene (cu funcție de Vice-prim ministru), care va coordona la nivel național toate eforturile pentru implementarea AA/DCFTA, cu raportare lunară a progreselor realizate.

3. Sectorul financiar-bancar:

3.1. Continuarea și accelerarea investigației fraudei bancare și recuperarea activelor fraudate;

3.2. Selectarea și nominalizarea unei persoane integre și profesioniste, fără afiliere politică, pentru funcția de Guvernator al BNM;

3.3. Adoptarea legislației ce ține de consolidarea sistemului bancar și asigurarea independenței BNM (solicitate și agreate cu Banca Mondială (DPO II) și FMI), inclusiv:

3.3.1. Aprobarea și implementarea legislației, care ar asigura transparența acționariatului, până la declararea și raportarea ultimului beneficiar, persoană fizică;

3.3.2. Modificarea legislației prin introducerea sancțiunilor penale mai dure pentru iregularități în sectorul financiar-bancar (inclusiv asigurări);

3.3.3. Organizarea unui singur registru și depozitar al acțiunilor entităților de interes public, administrat de BNM;

3.3.4. Elaborarea și implementarea legislației ce ține de guvernanța corporativă.

4. Stabilitatea macro-financiară și accesarea finanțării externe, prin negocierea și încheierea unui acord cu FMI

5. Reforma Justiției și lupta împotriva corupției

5.1. Adoptarea noii legi a Procuraturii, în redacția recomandată de experții UE, societatea civilă și Comisia de la Veneția (CoE);

5.2. Reformarea instituțională a agențiilor cu atribuții în lupta cu corupția (CNA, CNI, instanțe judecătorești anti-corupție etc.) și a procedurilor de prevenire și combatere a corupției, în baza concluziilor și recomandărilor UE, ca rezultat al analizei peer review realizat de UE;

5.3. Formarea Agenției Naționale de Recuperare a activelor dobândite ilegal, în baza celor mai bune practici și a recomandărilor UE, respectiv aprobarea legislației privind urmărirea și confiscarea averii dobândite ilicit;

5.4. Inițierea modificărilor în Constituție ce țin de anularea imunității parlamentare, sau identificarea unei proceduri de renunțare benevolă;

5.5. Elaborarea și implementarea unui nou sistem, transparent și electronic, privind achizițiile publice, luând în considerare cele mai bune practici și recomandări UE.

6. Securitatea energetică

6.1. Consolidarea eforturilor privind identificarea surselor alternative de energie:

6.1.1. Atragerea companiilor internaționale în domeniul explorării și exploatării zăcămintelor de gaz natural;

6.1.2. Identificarea surselor alternative de furnizare a energiei electrice (altele decât Centrala Cuciurgan, prin achiziții din România, Ucraina, Federația Rusă etc.);

6.2. Aprobarea noii legislații cu privire la gazul natural, energia electrică, și energia regenerabilă;

6.3. Efectuarea unei analize, cu asistență UE (Comunitatea Energetică Europeană), a capacităților și eficienței ANRE, pentru a consolida independența și profesionalismul ANRE (inclusiv prin schimbarea componenței regulatorului);

6.4. Accelerarea proceselor de interconectare energetică cu UE/România, prin construcția liniilor de interconectare electrică și a conductei de gaz, respectiv a stațiilor de convertire (back to back);

6.5. Identificarea soluțiilor și garantarea prin lege a modalităților de recuperare a pierderilor/devierilor suportate de operatorii și furnizorii de energie;

6.6. Elaborarea și aprobarea unui plan de contingență (anti-criză) în domeniul energetic;

7. Mediul de afaceri

7.1. Suspendarea pe o perioadă determinată a tuturor controalelor care vizează agenții economici și elaborarea unor mecanisme transparente de efectuare a acestora;

7.2. Excluderea atribuțiilor Ministerului Afacerilor Interne de control și investigație a fraudelor economice;

7.3. Aprobarea unor mecanisme și a unei legislații fiscale stabile și atractive, precum:

7.3.1. Introducerea unei rate unice la impozitul pe venit pentru persoanele juridice și persoanele fizice;

7.3.2. Introducerea mecanismului de soluție fiscală individuală anticipată;

7.3.3. Interzicerea, prin lege, a modificărilor în legislația fiscală, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, până la intrarea în vigoare (elaborarea și aprobarea politicii fiscale pentru o perioadă de 3 ani, fără modificarea acesteia);

7.3.4. Elaborarea și aprobarea legislației prețului de transfer;

7.3.5. Elaborarea și implementarea mecanismelor noi de impozitare a imobilelor.

7.4. Introducerea și implementarea ghișeului-unic pentru toate operațiunile de raportare și obținere a permiselor/autorizațiilor pentru agenții economici. Inclusiv prin simplificarea procedurilor de raportare financiar/fiscală;

7.5. Elaborarea și implementarea unor noi mecanisme de subvenționare în agricultură;

7.6. Stabilirea unor mecanisme de facilități pentru agenții economici în domeniul agricol (proceduri simplificate de raportare, rate reduse de TVA, facilități la creditare bancară etc.)

7.7. Elaborarea și implementarea noilor prevederi în Codul muncii, ce vor aduce garanții suplimentare pentru angajatori în administrarea capitalului uman din întreprinderi.

8. Administrarea proprietății statului

8.1. Elaborarea și implementarea criteriilor de performanță pentru conducerea întreprinderilor de stat, și stabilirea bazei pentru a evalua mărimea salariilor și premiilor;

8.2. Selectarea celor mai importante întreprinderi de stat și contractarea fondurilor străine, cu renume, pentru administrarea acestora;

9. Protecția socială, domeniul sănătății

9.1. Identificarea soluțiilor și garantarea prin lege a compensațiilor pentru acoperirea diferențelor la majorarea tarifelor, pentru populația social-vulnerabilă;

9.2. Revizuirea, elaborarea și implementarea unui nou sistem de asigurare socială (pensii) prin completarea sistemului cu pensii facultative/opționale și pensii private;

9.3. Revizuirea și implementarea celor mai bune practici și legislație ce țin de medicamente (stabilirea prețurilor, desfășurarea licitațiilor etc.), inclusiv prin implementarea unui sistem de compensații a medicamentelor;

9.4. Elaborarea și implementarea sistemului de co-plată, pentru impulsionarea dezvoltării medicinei private, dar cu acces fără discriminare a populației, folosind polițele de asigurare medicală de stat;

9.5. Efectuarea unui audit internațional pentru verificarea modului de administrare a CNAM și CNAS.

sursa: comunicat PDM

You may also like

Comments are closed.

By