SCRISOARE DESCHISĂ către “partenerul de pe Bîc al CNN”

PCRM1

Scrisoare deschisă a Staff-ului electoral republican al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova adresat administraţiei „partenerului” de pe Bîc al CNN, care este şi filială a Partidului Democrat, Publika TV.

Domni şi doamne „ideologi” de la televiziunea offshore , Vă sîntem recunoscători pentru atenţia pe care o acordaţi Partidului Comuniştilor din RM şi liderului formaţiunii noastre.

Patronii spirituali şi materiali ai Domniilor Voastre probabil nu au luat în calcul că orice critică adusă unui subiect important al societăţii, pînă la urmă e tot publicitate. Însă, este necesar să Vă instruiţi moderatorii şi invitaţii-„analişti” cu viză de reşedinţă permanentă la sediul Dumneavoastră că, oricît nu aţi încerca să influienţaţi modul de a gîndi şi de a acţiona al societăţii nu veţi reuşi! Chiar dacă în emisiunea de la ora 21.30 din 7 octombrie aţi cîntat în unison, astăzi opinia publică are posibilitatea de a se informa şi din alte surse în care mesajele nu sînt trunchiate şi interpretate.

Din respect pentru puţinii cetăţenii care încă din imprudenţă mai urmăresc acest post de televiziune, Vă oferim posibilitatea de a vă reabilita,oprind manipularea şi minciuna precum şi, să avansaţi, dacă nu e prea tîrziu, la capitolul profesionalism.

În continuare, Vă prezentăm statistici care nu sînt elaborate de PCRM dar de instituţiile statului:

Realizările PCRM în cei 8 ani de guvernare
2001-2009
2001-2005 –programul de guvernare „Renaşterea economiei- Renaşterea ţării”
2005-2009 – programul „Modernizarea ţării- Bunăstarea poporului”
2008-2009 – programul „Progres şi Integrare”
1. Datoria de stat externă în raport cu PIB a avut o tendinţă de descreştere, ajungînd la finele anului 2008 pînă la 12,9% faţă de 48,4% în 2001
2. În 2001-2008 PIB nominal a crescut de 3,9 ori, iar PIB real – de 1,6 ori ( de la 16 miliarde lei la 62,8 miliarde lei)
3. Pe cap de locuitor PIB a crescut de 4 ori.( de la 4402 lei în 2000 la 17602 în 2008)
4. Activele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale a RM au crescut de 7,5 ori (de la 222,6 milioane USD la sfîrşitul anului 2000 la 1miliard 672 milioane 400 mii USD la finele anului 2008)
5. Veniturile Bugetului public naţional în anii 2001-2008 s-au majorat de 4,7 ori, inclusiv: bugetul de stat de 4,6 ori, bugetele UAT – de 2,1 ori, BASS – de 4,2 ori, Bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală de 5 ori pe parcursul anilor 2004-2008;
6. Pentru sporirea competitivităţii economice a fost lansată reforma regulatorie: sistemul ”ghişeului unic”- simplificarea şi reducerea costului de înregistrare a afacerilor, eliberarea fără plată a unui şir de documente (autorizări, permisiuni, certificate), reducerea numărului dărilor de seamă pentru întreprinzători individuali şi gospodăriile ţărăneşti;
7. Aplicarea taxei zero la impozitul pe venit reinvestit al agenţilor economici, reducerea presiunii fiscale; Impozitul pe profit în 2000 a fost de 32%, iar în 2007 s-a micşorat pînă la 0%;
8. Volumul investiţiilor străine directe în 2008 a constituit 2197,8 mil. dolari SUA, în 2001 acest indicator a constituit 114,9 mil dolari SUA;
9. Gazificarea a 921 de localităţi
10. Construcţia Portului Internaţional Liber ”Giurgiuleşti” şi a căii ferate pînă la port;
11. Implementarea Programului de consolidare a terenurilor agricole (în a. 2007 suprafeţele terenurilor consolidate s-au majorat pînă la 69% din suprafaţa totală pasibilă consolidării de 1500 mii ha);
12. Promovarea produselor autohtone, festivalul vinului, programul turistic „Drumul Vinului”
13. Reparaţia complexului „Cricova”, modernizarea combinatului „Mileştii Mici”
14. Renovarea parcului de maşini şi tractoare cu aproape 7000 de unităţi şi crearea a 211 staţiuni tehnologice de maşini
15. Volumul exporturilor producţiei agroalimentare a crescut de la 362,6 mil dolari SUA în 2001 pînă la 643,7 mil dolari SUA în 2005, iar în anul 2007 acesta a constituit 518,6 mil.dolari SUA.
16. Reabilitarea drumurilor, restabilirea şi dezvoltarea sistemelor de reabilitare cu apă potabilă şi canalizare (în 2008 – în 333 de localităţi), amenajarea şi restabilirea fîntînilor în mediul rural (93 mii),
17. Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională a constituit 2474,9 lei în 2008, ( în 2001 era 519,2 lei,) în sfera bugetară în 2008 – 2058,1 lei,( în 2001 – 436,7 lei);

18. S-au majorat alocaţiile bugetare pentru ştiinţă. Dacă în 2001 – 2004 nivelul acestora a constituit 0,18 – 0, 22% din PIB, în 2008 ponderea a constituit 0,7% din PIB;
19. Cheltuielile statului pentru învăţămînt au crescut de 7 ori, în 2008 ponderea cheltuielilor publice pentru învăţămînt a constituit 8,7% din PIB;
20. Alimentarea gratuită a copiilor din clasele primare,
21. Crearea liceului republican pentru copiii dotaţi, în cadrul Academiei de Ştiinţe
22. Construcţia unui bloc nou pentru Colegiul de Arte din Soroca
23. Construcţia blocurilor noi pentru Universitatea de cultură fizică şi sport din Chişinău, Universitatea din Comrat, pentru Colegiul naţional de coreografie din Chişinău
24. Deschiderea liceului „Elada” în Măcăreşti Ungheni
25. Asigurarea cu echipament de laborator şi materiale didactice a 1190 de instituţii de învăţămînt din mediul rural;
26. Pentru informatizarea sistemului de învăţămînt, prin intermediul Programului ”SALT”, în instituţiile de învăţămînt preuniversitar au fost instalate circa 6000 calculatoare. Instituţiile de învăţămînt au fost conectate la Internet;
27. Dotarea a 4 şcoli profesionale cu echipament şi utilaj pentru laboratoare şi ateliere.
28. Majorarea locurilor de studii cu finanţare bugetară în învăţămînt superior (în 2005 – 7048, 2006 – 7835, 2007 – 8275, 2008 – 10785);
29. Au fost iniţiate de către tinerii din RM cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani circa 1000 de afaceri în mediul rural prin intermediul Programului naţional de abilitare economică a tinerilor. Programul a acordat împrumuturi de pînă la 300 mii lei pentru o unitate , 40% din valoarea investiţiilor constituind granturi nerambursabile.
30. Extinderea contingentului pentru acordarea burselor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate (de la 1 februarie 2005 plafonul de acordare a burselor a fost majorat de la 40% pînă la 70%).
31. Majorarea burselor studenţeşti (în 2005 – cu 20%, în 2006 – cu 25%, în 2007 – 35%, în 2008 – cu 15%);
32. Majorarea către anul 2008 până la 75% a ratei de înrolare în programele preşcolare pentru copii de vârstă între 35 ani şi până la 100% pentru copiii de 67 ani; (cuprinderea cu grădiniţe)
33. Implementarea sistemului de asigurări obligatorii în sănătate
34. Crearea Centrului de Hemodializă în Bălţi
35. Renovarea spitalului de tuberculoză din Vorniceni Străşeni
36. Construcţia unui bloc de chirurgie în Ceadîr-Lunga
37. Reconstrucţia şi dotarea secţiei pentru copii din cadrul Spitalului oncologic
38. Reparaţia şi dotarea secţiei terapie intensivă a Spitalului Clinic Republican
39. Introducerea tehnologiilor informaţionale în sistemul de sănătate
40. Dotarea tehnică a Colegiului de medicină din Ungheni
41. Sporirea nivelului de finanţare a serviciilor medicale (2005 – 4,2% din PIB, 2006 – 4,7%, 2007 – 4,9%, 2008 – 5,8%); Cheltuielile statului pentru sănătate au crescut de 6 ori;
42. Salariul lucrătorilor medicali a crescut de 9 ori;
43. Reparaţia capitală a instituţiilor medicale primare din mediul rural (25 în 2008), asigurarea cu transport sanitar (120 de unităţi), asigurarea tuturor secţiilor de internare şi sălilor de operaţii ale spitalelor raionale cu aparatj medical şi echipament;
44. În 988 de sate funcţionau farmacii;
45. Crearea unui sistem de monitorizare a calităţii medicamentelor şi a preţurilor , crearea Agenţiei medicamentului, a sistemului informaţional” Registrul de stat al medicamentelor”, susţinerea producerii de medicamente
46. Dezvoltarea serviciilor sociale: 174 de centre sociale în 2008 (în 2001 activau 28 de centre);
47. Majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului (în 2001 – 245 lei, în 2009 – 1500 lei);
48. Achitarea compensaţiilor nominative pentru acoperirea parţiala a tarifelor pentru energie electrica, gaze, lemne, carbune celor peste 300 mii de familii,
49. Indexarea pensiei pentru limita de vîrstă (în 2004 – cu 22,3%, în 2005 – cu 18,2%, în 2006 – 15,7%, în 2007 – 23,7%, în 2008 – 17%, 2009 – cu 20%)
50. Apropierea pensiei de minimul de existenta de la 26% la 81% in 2009 (apoi a urmat o scadere in 2013 la 73%).
51. Aprobarea Legii pivind veteranii şi susţinerera prin programe de stat a veteranilor
52. Proiectul Concordia – centre pentru copii, bătrîni, cantine sociale
53. Crearea reţelei de asitenţi sociali şi instruirea lor

54. Restaurarea şi reparaţia obiectivelor de cultură: restaurarea si protejarea munumentelor ostasilor cazuti in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, Memorialul Eternitate din Chisinau, Capul de Pod Serpeni. A bisericilor şi lăcaşelor de cult – Manastirea Capriana , Manastirea Curchi, Catedrala Naşterii Domnului din Chişinău, Japca, Suruceni, Ciuflea, Hîrjauca, Horeşti, Vărzăreşti, Cahul, s. Frumoasa Călăraşi, Corjova Dubăsari, Morozeni Orhei, Rubleniţa Soroca, Cotiujenii Mari Şoldăneşti, Văsieni Ialoveni, Cuhureştii de Sus Floreşti, or. Ceadîr Lunga ş.a. A edificiilor culturale – Teatrul de Operă si Balet, Sala cu Orgă, Filarmonica naţională, teatrul” A. Cehov”,a monumentelor: Lumînarea Recunostintei din Soroca, monumentul Badea Mior, monumentul lui Bănulescu Bodoni în s. Corjova, a lui A. Lupan, reparaţia muzeelor: Puskin din Dolna, muzeul Donici, muzeul A. Mateevici, C. Stere, C. Stamati, Centrul de creatie pentru copii „Artico”. Sute de biserici au fost reparate, redeschise şi susţinute; a fost atribuit un edificiu teatrului E. Ionesco şi utilajul necesar.
55. A fost lansat Programului de finalizare a construcţiilor şi de reparaţie capitală a edificiilor instituţiilor de cultură din teritoriu (în 2006 – au fost reparate capital 12 case de cultură, în 2007 – 10 case de cultură, în 2008 – 18);
56. Organizarea odihnei de vară, gratuit, a copiilor din familii vulnerabile si cu reducere de pret ; alocarea anuala a 10 mln lei in acest scop; reparaţia şe redeschiderea taberelor pentru copii;
57. Majorarea de 8 ori a veniturilor populaţiei;
58. Lichidarea crimei organizate
59. Instituirea formatului de negocieri în problema transnistreană „5+2”
60. Reparaţia podului peste Nistru în Gura Bîcului (2mln euro)
61. Instituirea şi acordarea Premiului de Stat
62. Lichidarea Tribunalelor şi eficientizarea sistemului de justiţie,
63. Crearea Institutului Naţional de Justiţie
64. Instituirea controlului de stat privind lichidarea pesticidelor, utilizarea resurselor naturale
65. Revenirea la raioane şi reforma APL
sursa: PCRM.MD

You may also like

Comments are closed.

By