Scindare în PLDM din cauza lui Recean

recean+filat

Majoritatea deputaţilor din fracţiunea PLDM sunt nemulţumiţi de activitatea Ministrului Afacerilor Interne, Dorin Recean.

Nemulţumirea lor este legată atât de modul în care acesta conduce instituţia, cât şi de modul suspect în care ministerul a încheiat mai multe contracte comerciale. Deputaţii PLDM îi reproşează lui Recean atât faptul că infracţionalitatea a crescut sub conducerea sa, lucru probat şi de statisticile oficiale ale ministerului, cât şi de faptul că ministerul ar fi încheiat mai multe contracte dubioase cu diferite societăţi comerciale.

Cei 21 de deputaţi PLDM au semnat o sesizare trimisă către Ministerul Finanţelor în care cer verificarea activităţii Ministerului de Interne, începând cu perioada de cânt la conducerea acestuia se află Dorin Recean. Surse din Ministerul Finanţelor ne-au confirmat că se realizează acest control, dar au refuzat să dea amănunte până la finalizarea verificărilor.

Deputații PLDM vor demiterea lui Dorin Recean

De asemenea, potrivit unora dintre deputaţii care au semnat sesizarea, controlul la MAI se află în plină desfăşurare, iar din primele date neoficiale lucrurile par să confirme neregulile de la această instituţie. Mai mult, deputaţii PLDM se pare că au adoptat o decizie în cadrul fracţiunii prin care să nu mai fie aprobat nici un proiect care vine de la MAI, până ce Dorin Recean nu demisionează de la conducerea instituţiei. Deputaţii îi reproşează lui Recean că în perioada cât s-a aflat la conducerea ministerului s-a ocupat mai mult de afaceri personale, decât de reformarea instituţiei şi de combaterea infracţionalităţi.

Va prezentăm mai jos câteva concluzii ale controlului efectuat la MAI, concluzii care probabil vor face parte din raportul final de control. Aceste concluzii arată nereguli grave la MAI, în special la IGP, dar arată şi faptul că reprezentanţii MAI au refuzat să pună la dispoziţia controlorilor mai multe documente şi nu au putut să le prezinte mai multe bunuri achiziţionate.

Firme fantomă și contrabandă

Conform contractului de achiziţionarea bunurilor nr.59 din 22.07.2013 încheiat între IGP şi CNG-CAR , ultima şi-a asumat responsabilitatea de a livra echipament în suma de 1090,2 mii lei. Ulterior a fost încheiat acordul adiţional din 29.10.2013, potrivit căruia suma iniţială a contractului a fost majorată cu 213,7 mii lei). Verificarea documentelor primare a stabilit că echipamentul a fost comercializat IGP în suma totală de 1303,9 mii lei, ceea ce corespunde condiţiilor contractului.

CNG-CAR nefiind producător de articole din textile, a procurat echipamentul de la furnizorii ”Ardepa-Grup” S.R.L. şi ”Artgricon” S.R.L. Procurarea şi comercializarea echipamentului se confirmă prin facturi fiscale de achiziţionare şi livrare, înregistrate în evidenţă contabilă. După analiză procurărilor şi livrărilor efectuate de către agenţii economici menţionaţi, putem concluziona că ele prestează servicii de lichefiere, legalizare a mărfurilor introduse prin contrabandă, fiind firme de tip ”Fantomă”, prejudiciind bugetul statului cu milioane de lei.

Suma totală a veniturilor obţinută de la livrarea echipamentului către MAI a constituit 227835,0 lei, ceea ce constituie 21,2 %.

CNG-CAR, conform contractului încheiat cu Departamentul trupelor de carabinieri al MAI şi-a asumat responsabilitatea de a livra echipament în suma de 466,9 mii lei. Echipamentul a fost procurat de la ”Artgricon” S.R.L., ”Bissvit” S.R.L. care de asemenea prezintă semne precum că ar efectua tranzacţii dubioase de tip ”Fantomă” prejudiciind bugetul statului cu milioane de lei. Conform facturilor fiscale CNG-CAR a a livrat DTC echipament în suma de 466,9 mii lei. Suma totală a veniturilor obţinută de la livrarea echipamentului a constituit 49909,0 lei, adică 12,0 %.

Conform facturilor fiscale prezentate controlului, în perioada anului 2012 de către CNG-CAR au fost acordate servicii de reparaţie Comisariatului General de Poliţie Chişinău, în suma totală de 239,9 mii lei. Contractul de achiziţie n-a fost prezentat controlului. Controlul selectiv, ce ţine de confirmarea documentară a cantităţii pieselor de schimb utilizate la reparaţia autoturismelor Comisariatului General de Poliţie Chişinău (în prezent Direcţia de Poliţie Chişinău), a depistat cazuri de neprezentare a documentelor justificative de utilizare a pieselor în suma totală de 15149 lei, prin ce au fost încălcate prevederile art.art.17, 19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 şi prevederile Standardului de contabilitate nr.3 ”Componentă consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.174 din 25.12.1997.

La momentul actual pe teritoriul Societăţii se află 9 unităţi de transport, care aparţin Inspectoratului naţional de patrulare (în continuare – INP) necesar de a fi reparate. Administratorul Societăţii explică faptul aflării autoturismelor pe teritoriu prin motivul că a cîştigat licitaţia publică organizată de către MAI, pentru reparaţia automobilelor a INP. Contractul de achiziţionare/prestare a serviciilor n-a fost prezentate controlului din motivul că se află la Agenţia Achiziţii publice pentru a fi înregistrat, ceea ce denotă existenţa unei înţelegeri prealabile.

În perioada anului 2013 de către grupul de lucru al MAI au fost desfăşurate 19 licitaţii publice privind atribuirea a 50 de contracte de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru necesităţile IGP în suma totală de 34748,7 mii lei, iar de către grupul de lucru al IGP au fost efectuate 6 licitaţii publice privind atribuirea contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru subdiviziunile IGP în suma totală de 1181,9 mii lei.

Această situaţie este în contradicţie cu prevederile art.1, 13 alin. (1) lit.a), 14 alin. (1) din Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007, precum şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii nr.1380 din 10.12.2007, care prevăd, că autorităţile contractate îşi exercită atribuţiile prin intermediul unui grup de lucru pentru achiziţii, creat în acest scop din funcţionari şi specialişti ai autorităţii contractante cu experienţă profesională.

Unifirme cu probleme

IGP a achiziţionat în anul 2013, conform contractelor, încheiate cu Societatea Comercială „ESCU & CO” S.R.L. şi, respectiv, „Simcomtex” S.R.L. servicii de confecţionare a echipamentului din stofă de culoare neagră, care nu este stipulat în Hotărîrea Guvernului privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă a poliţiştilor nr.284 din 29.04.2013, de către IGP fiind suportate cheltuielile suplimentare în suma totală de 279,8 mii lei.

De asemenea s-a constatat că IGP la sfârşitul anului 2013 în baza contractului încheiat cu „Simcomtex” S.R.L. a procurat din contul mijloacelor bugetare echipament în suma totală 106,1 mii lei, care nu este prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.284 din 29.04.2013, şi anume 200 scurte de iarnă de culoare neagră în suma de 103,9 mii lei, 25 papioane albastre în suma de 2,2 mii lei.

Suplimentar s-a constatat că IGP a achiziţionat echipament şi încălţăminte (căciuli din blană, scurte de iarnă, bocăni şi pantofi, etc.) la preţuri majorate comparativ cu preţurile de procurare la aceleaşi bunuri materiale achiziţionate de către Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” al MAI şi Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, prin ce de către IGP au fost suportate cheltuieli suplimentare în suma totală de 740,8 mii lei.

„Reparații” cu semne de întrebare

IGP a încheiat contracte de antrepriză nr.99 din 14.11.2013 cu „Invocom-Prim” S.R.L. pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală în suma de 5379,3 mii lei şi nr.112 din 18.11.2013 cu „Inteco-Media Grup” S.R.L. în suma de 2098,6 mii lei, pentru control nefiind prezentate documente corespunzătoare, prevăzute conform prevederilor contractelor de antrepriză încheiate, prin care pe un cont special n-au fost depuse garanţiile bancare de bună execuţie a contractelor în suma totală de 373,8 mii lei „Invocom-Prim” S.R.L. – 268,9 mii lei şi „Inteco-Media Grup” S.R.L. – 104,9 mii lei.

Se menţionează că până la finalizarea inspectării desfăşurate procesele verbale de recepţie finală a lucrărilor executate n-au fost prezentate pentru control.

În rezultatul controlului tematic de contrapunere efectuat la „Inteco-Media Grup” S.R.L. s-a fost constatat că în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate din decembrie 2013 au fost incluse că executate lucrările în suma totală de 818,8 mii lei, inclusiv şi cele real neexecutate în suma de 111,9 mii lei.

În luna decembrie 2013 au fost procurate materiale de construcţie (laminat, plăci semifabricate de tip „Amstrong” şi accesorii) în valoarea totală de 673,9 mii lei, care contrar prevederilor art.art.17 şi 19 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, pct.81 din Instructiunea privind evidenţă contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 (în continuare – Instrucțiunea nr.93 din 19.07.2010) n-au fost înregistrate în evidenţă contabila a IGP, fiind trecute direct la cheltuieli, în lipsa documentelor confirmative de utilizare a materialelor (facturi, acte de executare a lucrărilor, s.a.).

În cadrul inspectării s-a constatat, că materialele de construcţie au fost utilizate la reparaţia sediului din str.Tiraspol,11 şi incluse în pct. 20-23 a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate din luna decembrie 2013 în suma totală de 1550,7 mii lei, care au fost îndeplinite de către „Invocom-Prim” S.R.L., fiind indicate spre achitare cu micşorarea costul lucrărilor cu valoarea materialelor de construcţie numai în suma de 276,7 mii lei.

Cheltuieli neîntemeiate de sute de mii de lei

În rezultat s-a constatat, că „Invocom-Prim” S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiunile privind executarea integrală a lucrărilor contractate în baza contractului de antrepriză, nefiind executate lucrările de instalare a parchetului stratificat din stejar pe suprafaţă de 2472 m.p. cu preţul de 65,0 lei pentru un m.p. în suma totală de 160,7 mii lei şi instalarea tavanelor suspendate pe suprafaţă de 2577,75 m.p. cu preţul de 45,0 lei/m.p. în suma de 115,9 mii lei, de către IGP fiind suportate cheltuielile suplimentare neîntemeiate în suma totală de 341,9 mii lei (673,9 – [276,7 x 20% TVA]).

Contrar prevederilor pct.pct. 34,38,39,57 şi 91 din Instructiunea nr.93 din 19.07.2010, în evidenţă contabila a IGP au fost înregistrate 102 bucăţi conditionere cu valoarea de 358,1 mii lei, diferenţa în suma de 128,7 mii lei, constituie o parte din costul conditionerilor trecute neîntemeiat la cheltuieli pentru instalarea lor, nefiind înregistrată în evidenţă contabila, la contul 010 „Clădiri” au fost incorect înregistrate bunuri în valoare de 2376,6 mii lei (necesar fiind de înregistrat la conturile 012 „Instalaţii de transmisie” şi 013 „Maşini şi utilaje” ), iar suma de 1094,4 mii lei n-a fost înregistrată în evidenţă contabila.

În rezultatul inventarierilor efectuate la sfârşitul anului 2013 la diferite persoane cu răspundere materială din cadrul IGP au fost stabilite lipsuri de bunuri materiale în suma totală de 788593,08 lei, surplusuri în suma de 44553,48 lei şi surplusuri în expresie cantitativă (25 de unităţi), care n-au fost înregistrate în evidenţă contabila a IGP la contul 170 „Decontări privind manco”, prin ce n-au fost respectate prevederile pct.160 din Instructiunea nr.93 din 19.07.2010.

Pînă la sfîrşitul inspectării, pentru control n-au fost prezentate documentele corespunzătoare, prin care se confirmă întreprinderea măsurilor rezultative de restituire a lipsurilor constatate în valoare totală de 788,6 mii lei, surplusurile de bunuri materiale în suma de 44,6 mii lei nefiind înregistrate în evidenţă contabila, iar surplusurile stabilite în expresie cantitativă (25 de unităţi) n-au fost evaluate şi înregistrate în evidenţă contabila.

Inventarierea selectivă a bunurilor materiale efectuată de comisia de inventariere a IGP la 3 persoane cu funcţii de răspundere materială, a stabilit lipsa în suma de 151,7 mii lei şi surplusuri în suma de 177,6 mii lei.

În acelaşi timp, pentru control n-a fost prezentat generatorul DIEZEL 200kVA cu valoarea de 478,4 mii lei, care la momentul de faţă este înregistrat în evidenţă contabila a IGP (primit de la „ONE TELECOM” S.R.L. pe factură fiscală FĂ2597858 din 24.12.2013).

De menţionat, că în decembrie 2013 de la S.A. „Floare-Carpet”, în baza contractului nr.102 din 22.11.2013 au fost achiziţionate 487,39 m.p. de covoare în valoare totală de 217,5 mii lei, iar pentru control au fost prezentate numai 261,39 m.p. în suma de 128,6 mii lei, care pînă la sfîrşitul inspectării sunt păstrate la depozitul din str. Octavian Goga, nefiind utilizate după destinaţie.

Atât neregulilele, cît şi încălcările stabilite denotă insuficienţa procedurilor de management financiar şi control intern din partea conducerii în domeniul gestionării patrimoniului public, evidenţei primare şi altor domenii, ce afectează negativ gestionarea patrimoniului public în mod economic, efectiv şi eficace, conform prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010.

sursa: timpul.md / foto:tribuna.md

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By