CONŢINUTUL SESIZĂRII PL depuse astăzi la Curtea Constituţională

constitutie

I. Obiectul sesizării

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (l) lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 38 alin. (l) lit. g), 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale şi ţinând cont de dispoziţiile art. 135 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. art. 4 alin. (1) lit. b), 62 lit. b) din Codul jurisdicţiei constituţionale, solicităm examinarea prezentei sesizări şi pronunţarea unei Hotărâri privind interpretarea art. art. 2 alin. (1) şi (2), 60 alin. (1) şi (2), 68 alin. (1), 104 alin. (1) şi (2) din Constituţia Republicii Moldova cu elucidarea întrebării dacă în sensul normelor invocate şi solicitate a fi interpretate, exercitarea funcţiei de control parlamentar, materializată în parte în dreptul deputatului de a înainta întrebări şi/sau interpelări, inclusiv cu posibilitatea de a le formula nemijlocit şi direct membrilor guvernului sau altor conducători ai autorităţilor publice în cadrul şedinţei în plen al Parlamentului, urmează a fi condiţionată de acceptarea propunerii de către majoritatea deputaţilor prezenți sau solicitarea urmează a fi satisfăcută necondiţionat, reieşind din mandatul reprezentativ al deputatului exercitat în mod direct, liber şi efectiv, potrivit intimei lor convingeri, în interesele întregului popor.

II. Legislaţia pertinentă

2.1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994

Articolul 2
Suveranitatea şi puterea de stat

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”

Articolul 60
Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.

(2) Parlamentul este compus din 101 deputaţi.

Articolul 68
Mandatul reprezentativ

(1) În exercitarea mandatului, deputaţii sînt în serviciul poporului.

(2) Orice mandat imperativ este nul.

Articolul 104
Informarea Parlamentului

(1) Guvernul este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile şi documentele cerute de acesta, de comisiile lui şi de deputaţi.

(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezenţa, participarea lor este obligatorie.

 

2.2. Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797 din 02.04.96

Articolul 122. Adresarea întrebărilor

(1) Ultima oră de lucru al Parlamentului în fiecare zi de joi, cu excepţia ultimei joi din lună, va fi consacrată întrebărilor.

(2) Fiecare deputat poate adresa întrebări membrilor Guvernului sau conducătorilor altor autorităţi ale administraţiei publice. Deputatul, în aceeaşi şedinţă plenară, poate adresa cel mult două întrebări.

(3) Deputaţii nu pot formula întrebări Preşedintelui Republicii Moldova, reprezentanţilor puterii judecătoreşti, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi întrebări care:

a) privesc probleme de interes personal;

b) urmăresc, în exclusivitate, obţinerea unei consultaţii juridice;

c) se referă la procesele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau pot afecta soluţionarea unor cauze aflate în curs de judecată;

d) privesc activitatea unor persoane care nu îndeplinesc funcţiile publice menţionate la alin.(2).

Articolul 123. Răspunsul la întrebări

(1) Formulînd întrebarea, deputatul va preciza dacă doreşte să primească răspunsul în scris sau oral la şedinţa în plen.

(2) Subdiviziunea Secretariatului Parlamentului responsabilă de asigurarea şedinţelor plenare înregistrează întrebările şi le transmite organelor sau persoanelor cărora acestea sînt adresate.

(3) Dacă se solicită răspuns oral, acesta va fi prezentat la următoarea şedinţă în plen în cadrul orei Guvernului.

(4) Dacă se solicită răspuns scris, acesta se prezintă în termen de 15 zile.

(5) Dacă întrebările se vor adresa celor prezenţi în sală, aceştia pot răspunde imediat la fiecare întrebare sau vor declara că vor prezenta răspunsul în termenul indicat la alin.(3) sau, după caz, la alin.(4).

(6) Dacă deputatul care a solicitat răspuns oral la întrebare nu se află în sala de şedinţe a Parlamentului, acestuia răspunsul i se va prezenta în scris.

Articolul 125. Înaintarea şi examinarea interpelărilor

(1) Interpelările se fac în scris, arătîndu-se obiectul acestora, fără nici o dezvoltare, concretizîndu-se forma răspunsului solicitat.

(2) Interpelarea deputatului constă dintr-o cerere adresată Guvernului, prin care se solicită explicaţii asupra unor aspecte ale politicii Guvernului ce ţin de activitatea sa internă sau externă.

(3) Interpelările se dau citirii şi se depun la preşedintele şedinţei în plen, care dispune remiterea lor Primului-ministru.

(4) În cazul solicitării răspunsului în scris la interpelare, Guvernul va răspunde în cel mult 15 zile.

(5) Autorii interpelării pot cere Parlamentului dezbaterea în şedinţă plenară a răspunsului la interpelare, înaintînd în acest sens o moţiune simplă.

(6) Prezenţa membrilor Guvernului, cărora le sînt adresate interpelări, la şedinţa Parlamentului consacrată interpelărilor, este obligatorie.

 

2.3. Lege despre statutul deputatului în Parlament nr. 39 din 07.04.94

Art.17. – (1) Deputatul beneficiază de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor problemelor examinate de Parlament.

(2) Deputatul este în drept:

a) să aleagă şi să fie ales în organele Parlamentului;

b) să-şi exprime părerea asupra componenţei nominale a organelor formate de Parlament şi asupra candidaturilor persoanelor oficiale în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Parlament;

c) să facă propuneri legislative în scris spre a fi examinate de Parlament;

d) să facă propuneri şi observaţii asupra ordinii de zi a şedinţei, asupra esenţei problemelor puse în discuţie şi modului lor de examinare;

e) să dea dovadă de iniţiativă şi să facă propuneri vizînd examinarea la şedinţele Parlamentului a dărilor de seamă sau a informaţiilor prezentate de orice organ sau persoană oficială, aflată în subordinea sau sub controlul Parlamentului;

f) să pună problema votului de încredere în Guvern, în persoanele oficiale alese, numite sau confirmate de Parlament, dacă propunerea este susţinută de cel puţin o pătrime din deputaţii aleşi;

g) să propună spre examinare Parlamentului probleme ce ţin de controlul asupra modului în care organele de stat şi cele obşteşti, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (mai departe unităţi) execută legile şi hotărîrile Parlamentului;

h) să participe la dezbateri, să facă interpelări, să adreseze întrebări reporterilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;

i) să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative;

j) să facă amendamente la proiectele de legi, de hotărîri şi de alte acte normative.

 

2.4. Lege cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 199 din 16.07.2010

Articolul 8. Împuternicirile de reprezentare

(1) Demnitarul conducător al autorităţii publice este în drept, fără un mandat special, să o reprezinte sau să-şi exercite prerogativele faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv să reprezinte autoritatea publică în instanţele judecătoreşti.

(2) Demnitarul care îşi exercită mandatul în cadrul unei autorităţi publice, nefiind conducătorul acesteia, poate să reprezinte, fără un mandat special, autoritatea publică respectivă faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv în instanţele judecătoreşti, în limita prerogativelor funcţiei de demnitate publică.

 

III. Expunerea argumentelor aduse în sprijinul sesizării

Din start şi succint la obiectul prezentei sesizări precizăm că în exercitarea atribuţiilor constituţionale, deputaţii în Parlament, %C

SURSA: Valeriu Munteanu, VOXPUBLIKA

moldova24.info

You may also like

Comments are closed.

By